نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس سبک‌های هیجانی مادرانه ( MESQ ) در بین مادران انجام گرفته است. روش تحقیق مطالعۀ انجام شده، توصیفی ـ پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونۀ پژوهش شامل 400 نفر از مادران بود که به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های پژوهش، مقیاس سبک‌های هیجانی مادرانه ( MESQ ) (‌لاگاسه سگوین و کاپلان، 2005) و مقیاس توانایی‌ها و مشکلات ( SDQ ) (گودمن، 1997) بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 16 و AMOS استفاده گردید. ضرایب همسانی درونی مقیاس ( MESQ ) در حد بالایی به‌دست آمد. محاسبۀ ضریب آزمون ـ بازآزمون به فاصلۀ یک ماه مطلوب و بالا بود (001/0 > P ). آزمون KMO برابر با 78/0 و در سطح مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنادار بود. دو عامل مقیاس، 44/45 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. تحلیل عامل تأییدی، نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی را تأیید کرد و مدل به‌دست آمده با داده‌های پژوهش برازش داشت. همچنین همبستگی معنادار نمرات پرسشنامۀ MESQ با نمرات پرسشنامۀ SDQ روایی همگرا و واگرای مقیاس را تأیید کرد. یافته‌های پژوهش نشان داد که نسخۀ فارسی مقیاس MESQ در اندازه‌گیری سبک‌های هیجانی مادرانه از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor structure, Validity and Reliability of the Maternal Emotional Styles Questionnaire (MESQ)

نویسندگان [English]

  • Hamideh Soleimani
  • Layya Bashash

چکیده [English]

  This research intends to examine the psychometric properties of the Maternal Emotional Styles Questionnaire (MESQ) amongst mothers. The research method was descriptive-survey and validation through developing an instrument and reliability assessment. The sample consisted of 400 mothers selected by cluster multi-stage random sampling method. Measuring instruments were the Maternal Emotional Styles Questionnaire (MESQ) (Lagacé-Séguin & Copla, 2005), and Strength, and Difficult Questionnaire (SDQ) (Gooodman, 1997). Data analysis was done using SPSS and Amos software’s version 16. The (MESQ) demonstrated high internal consistency. A re-administration of the measure 1 month later yielded high correlation (P < 0.001). The scale was assessed using factor analysis and principle component method (KMO = 0.78). In total, these two factors accounted for 45.44% of the total variance. Confirmative factor analysis approved the results of exploratory factor analysis. In addition, this model was found fit with the data. Pearson’s correlation between (MESQ) and (SDQ) were respectively confirming their convergent and divergent validity. Results of this study showed that Farsi version of (MESQ) has good psychometrics particularity in measuring mother’s emotional styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional styles scale
  • mother
  • validity
  • Reliability
  • factor analysis