نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

  هدف این پژوهش تعیین اعتبار و ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان مرد دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه تهران در سال 1389 بود که از بین آنها 190 نفر در محدودۀ 21 تا 40 سال و با سطوح تحصیلی کارشناسی تا دکترا، به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب گردیدند و پرسشنامه‌های ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی (ا.نیل و همکاران، 1986) را تکمیل کردند. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 11.5 صورت گرفت. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عامل‌های تعارض نقش جنسیتی، عامل «هیجان‌پذیری محدود» قوی‌ترین (01/0 P < ) و عامل «موفقیت، قدرت، رقابت» ضعیف‌ترین همبستگی (01/0 P < ) را با کل مقیاس دارند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که فرم فارسی مقیاس تعارض نقش جنسیتی و 4 عامل آن از اعتبار خوبی (با ضرایب آلفای کرونباخ از 70/0 تا 81/0) در جمعیت دانشجویی ایران برخوردارند. همچنین تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفته بر روی گویه‌های پرسشنامه با استفاده از چرخش واریماکس، ساختار 4 عاملی این مقیاس در مطالعۀ حاضر را تأیید کرد (مجذور کای= 147/2029، درجۀ آزادی=666، 001/0 P= ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of The Gender Role Conflict Scale (GRCS)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Chamikarpour
  • Abbas Pourshahbaz
  • Behrouz Dolatshahee
  • Nahaleh Moshtagh

چکیده [English]

  This study was planned to determine the reliability and construct validity of the Persian version of the gender role conflict scale. Statistical population of the study includes all male students of the universities of social welfare and rehabilitation sciences and Tehran University in 2010. 190 male students, ages ranging from 21 to 40 years old with educational levels from B.S to Ph.D were selected. They completed an inventory including demographic variables and Persian version of the gender role conflict scale. Statistical analyses were conducted using SPSS (11.5). Pearson correlation coefficients showed that the “restrictive emotionality”, among four factors of gender role conflict, had the greatest correlation with GRCS total score (P < 0.01) and “success, power and competition” had the weakest one (P < 0.01). Also, results from the present study showed that the Persian version of the gender role conflict scale and its four factors had a good reliability (with Chronbach’s alphas ranging from 0.70 to 0.81) among Iranian college students. Finally , four-factor structure of the Persian version of the gender role conflict scale was justified in the present study through confirmatory factor analysis with varimax rotation (K2=2029.147, df=666, & P=0.000).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Role Conflict Scale
  • Reliability
  • validity