نویسندگان

چکیده

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد سلامت عمومی(نشانه های جسمانی، اضطراب، افسردگی و عملکرد اجتماعی) با استفاده آسیب زا از تلفن همراه در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزد منطقه 6 بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه (782نفر) بود با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه(جنارو و همکاران،2007) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بود. به منظور تعیین رابطه ساده و چند گانه متغیر های سلامت عمومی با استفاده آسیب زا از تلفن همراه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه (روش گام به گام) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین ابعاد سلامت عمومی و استفاده آسیب زا از تلفن همراه رابطه مثبت و معنی داری بدست آمد. همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که متغیر های سلامت عمومی(4 مولفه) جمعا 32. درصد واریانس استفاده آسیب زا از تلفن همراه را تبیین می کنند. دیگر یافته ها دال بر آن بود که عملکرد اجتماعی بیشترین سهم را در تبیین واریانس استفاده آسیب زا از تلفن همراه دارد(RS= .28).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the relationship of Cell-phone Over-use and general heath in students

چکیده [English]

This research was carried out with the purpose of Study the relationship of Cell-phone Over-use and general heath in students. The sampling group consists of 782 students in Islamic Azad universities were chosen via Cluster sampling method. The research instruments including Cell-phone Over-use Scale (Jenaro & et al, 2007) and GHQ-28. multiple regression (stepwise) were used to analyze of this data. Findings indicated that, generally, the General Heath variants (four factors) have significant relationship with Cell-phone Over-use in students. Other results denoted that 4 general health factors are able to predict Cell-phone Over-use (RS=./32). The variant of "social functioning" was a more desirable predictor for Cell-phone Over-use (RS=./28). More results indicated that there is no significant difference between the Cell-phone Over-use level of the technical and humanistic students. But there is a significant difference between married - single, boy and girl students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell-phone Over-use Scale
  • General heath
  • Students