نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمرا اهواز

3 دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ مالکیت روان‌شناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری، همۀ کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ـ اهواز بودند که از بین آنها 126 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ مالکیت روان‌شناختی (ون‌داین و پیرس، 2004)، پرسشنامۀ تعهد عاطفی (ماودی، استیرز، و پورتر، 1979)، و پرسشنامۀ میل ماندن در شغل (واینر و واردی، 1980) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ‌چندگانه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین مالکیت روان‌شناختی به‌طور کلی و یک بعد از آن (مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر سازمان) با تعهد عاطفی رابطۀ مثبت معنا‌دار وجود دارد ( 05/0 P < ). افزون بر این، تحلیل رگرسیون نشان داد که مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر سازمان، پیش‌بین بهتری نسبت به مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر شغل، برای متغیر تعهد عاطفی محسوب می‌شود (01/0 P < ). طبق انتظار بین مالکیت روان‌شناختی به‌طور کلی و هر دو بعد آن با میل ماندن در شغل رابطۀ معنا‌داری به‌دست آمد (01/0 P < ) و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مالکیت روان‌شناختی مبتنی بر سازمان، تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل را بهتر پیش‌بینی کرده است (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Psychological Ownership with Affective Commitment and Desire to Stay in Job for the Employees at National South Oil Company-Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azarnoosh 1
  • Abdulkazem Neisi 2
  • Samira moradie kochi 3
  • tayebeh derikvand 1

چکیده [English]

  The purpose of this study was investigating the relationship between psychological ownership with affective commitment and intent to stay in job . Research method was correlation and statistical population was the employees of Nationtal South Oil Compony–Ahvaz. Among them 126 employees were selected via stratifield random sampling. Research instruments consisted of psychological ownership questionnaire (Van Dyne & Pierce, 2004), affective commitment questionnaire (Mowday , steers, & porter, 1979), intent to stay in job questionnaire (Wiener & Vardi, 1980). Data were analyzed using analysis Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. finding showed that there was a significant correlation between psychological ownership, and one of its dimension (organization- based psychological ownership), with affective commitment (P < 0.05). The expected, was the significant correlation between psychological ownership and it’s both dimensions with intent to stay in job (P < 0/01). And the result of regression analysis revealed also that organization-based psychological ownership better predicted affective commitment and intenet to stay in job (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological ownership
  • affective commitment
  • intent to stay in job