نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین ابهام خلق (الکسی‌تایمیا) با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بود. جامعۀ آماری دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1389 بودند که از بین آنها 215 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس الکسی تایمیا اهواز (مکوندی، حیدرئی، شهنی‌ییلاق، نجاریان و عسکری، 2011)، پرسشنامۀ هوش هیجانی پترایدزو فورنهام (2011)، پرسشنامۀ اضطراب بک (1990) و پرسشنامۀ افسردگی بک (1987) بود. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ معنادار بین ابهام خلق با هوش هیجانی، اضطراب و افسردگی بود (01/0> P ). درنهایت تحلیل رگرسیون نشان داد که افسردگی و مؤلفۀ چهارم هوش هیجانی یعنی مهارت‌های اجتماعی پیش‌بین‌های مناسبی برای متغیر ملاک یعنی الکسی‌تایمیا هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation Between Alexithymia with Emotional Intelligence, Anxiety and Depression in boys students of Islamic Azad University, Ahvaz Branch

نویسندگان [English]

  • Behnam Makvandi 1
  • A.R Heidarei 2
  • M shehni yailagh 3
  • B Najarian 1
  • P Asgari 2

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the correlation among alexithymia with emotional intelligence, anxiety and depression male students of Islamic Azad University, Ahvaz Branch. Statistical population included male students of Islamic Azad University, Ahvaz branch. 215 students were selected through stratified random sampling and assessed using Ahvaz Alexithymia Scale (AAS-26), Makvandi, Haydarei, Shehni Yailagh, Najarian & Askery, 2011). Petrides and Furnham Emotional Intelligence Questionnaire (2001), Beck Anxiety Inventory (BAI, 1990) and Beck Depression Inventory (BDI, 1997). In order to analysis the data, simple correlation and regression analysis method were used. The results indicated that there was a correlation between alexithymia with emotional intelligence, anxiety and depression (P < 0.01). Finally a multiple regression analysis showed that depression and social skills in emotional intelligence were significant predictors of alexithymia.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Emotional intelligence
  • Anxiety
  • Depression