نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 ذانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشگاه علامه ظباظبایی تهران

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی امیددرمانی بر انگیزش پیشرفت در دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع کارودانش شهرستان بهارستان بود. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و جامعۀ آماری این پژوهش همۀ دانش‌آموزان کارودانش شهرستان بهارستان بود. از میان مدارس پسرانۀ پایۀ دوم رشتۀکارودانش شهرستان بهارستان از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای یک مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت ( ACMT ) ( باهارگاو، 1994) 30 نفر که نمرۀ پایینی در این آزمون گرفتند، به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. امیددرمانی به مدت 10 جلسه در مورد گروه آزمایش اجرا شد. گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 > P ). یافته‌ها نشان داد که امیددرمانی میزان انگیزش پیشرفت را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Effectiveness of Group Hope Therapy on Acheivement Motivation

نویسندگان [English]

  • sadegh baran oladi 1
  • AHMAD etemadi 2
  • aboalfazl kermi 3

چکیده [English]

Abstract

Aim:This study was to determine the effectiveness of hope therapy on achievement motivation. This study was a pre-post test experimental design with control group.metod: Statistical population included all students of work/knowledge in Baharestan County of Tehran Province. 3o student were selected via cluster sampling. Elementing of Acheivement Motivation Test(ACMT) the 30 student were assigned to experimental and control group randomly. Subjects of experimental group were treated by 10 hope therapy sessions. Control group received no intervention. Result: Data analyzed by Covariance Test showed that achievement motivation of experimental group was significantally enhanced compared with control group(P < 0/001).discussion: This study showed hope therapy promotes achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acheivement motivation
  • hope therapy