نویسندگان

دانشگاه پیام‌نور گروه علمی مشاوره

چکیده

این پ‍ژوهش با هدف بررسی رابطۀ عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج‌های در آستانۀ طلاق انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش همۀ زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ شهرستان ساری در سال 1388 بودند. گروه نمونه شامل 100 زوج بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های تعارض زناشویی ثنایی (1387) و عملکرد خانوادۀ اپشتاین و همکاران (1983) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چندمتغیری همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای پیش‌بین، عملکرد کلی، حل مشکل، نقش‌ها، همراهی عاطفی وآمیزش عاطفی با متغیرهای ملاک رابطۀ معناداری دارند (05/0P≤). علاوه بر این نتایج انجام شده با نرم‌افزار SAS نشان داد که در ایجاد اولین همبستگی بنیادی عملکرد کلی از متغیرهای پیش‌بین و افزایش واکنش‌های هیجانی از متغیرهای ملاک بیشترین نقش را دارند.

کلیدواژه‌ها