نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

3 علمی کاربردی زندان همدان

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و هنجار‌یابی سیاهۀ رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند است. جامعۀ آماری زندانیان غیرسیاسی زندان مرکزی شهرستان همدان است که از میان آنها 500 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به سیاهۀ ایرلند (2007) در یک مرحله پاسخ دادند. به‌منظور به‌دست آوردن پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ استفاده شد. روش بازآزمایی با تکرار خود سیاهه پس از یک هفته بر روی 100 نفر اجرا شد که ضریب پایایی برای فرم قربانی بودن 47/0 r = و برای فرم قلدری 43/0 r = در سطح معناداری 01/0 > P به‌دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سیاهۀ قربانی بودن 92/0 و برای سیاهۀ قلدری 90/0 به دست آمد. پس از حذف 12 ماده از فرم اول و 10 ماده از فرم دوم که همبستگی ضعیفی با کل سیاهه داشتند و از نظر آماری بی‌معنا بودند، ضریب اعتبار به ترتیب 94/0 و 92/0 برآورد شد. برای بررسی روایی سازه و اینکه سیاهه از چه عواملی اشباع شده است، از روش تحلیل عاملی استفاده شد و با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش پروماکس از مجموعۀ فرم قربانی بودن 5 عامل و از فرم قلدری نیز 5 عامل استخراج شد. در این پژوهش برای بررسی روایی ملاکی همزمان از نظرات نگهبانان بندها در خصوص میزان رفتارهای مرتبط با زورگیری به‌عنوان ملاک استفاده شد. نتایج نشان داد که این ضریب برای فرم قربانی بودن 45/0 r = و برای فرم قلدری43/0 r = بود و نشان می‌دهد که هر دو ضریب همبستگی در سطح 01/0 P < معنادار است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigating of practicality, Reliability and Validity of direct and Indirect Prisoner Behaviors Checklist-Scaled version (DIPC-SCALED-r Ireland 2007) in crime central prison in Hamadan city

نویسندگان [English]

  • vahideh hajehfrosh
  • rasol kordnoghabi 1
  • hasan pasha sharifi 2
  • mohamad poorsina 3

چکیده [English]

The aim of this study was investigating of practicality, Reliability and Validity of direct and Indirect Prisoner Behaviors Checklist-Scaled version (DIPC-SCALED-r Ireland 2007) in non-political crime central prison in Hamadan city. A sample of 500 prisoners’ randomly was selected. Checklist included two forms of 49 questions to measure the victimization and the 58 questions to measure bullying. To obtain validity of questionnaire used two methods: test-retest and internal consistency (Cronbach's alpha). The correlation coefficient for the victimization form was r =0.47 and for bullying form was r =0.43 which were significant in P < 0.001. Cronbach alpha coefficient computed for the victimization form 0. 92 and for the bullying form 0. 90. After removing 12 items of the first form and to items from second form which had weak correlation, validity coefficients became more significant: 0.90 and 0. 89. To check the validity of log structures and what factors that is saturated, the factor analysis method was used. KMO and Bartlett's sizes in two form of questionnaire indicated conditions for factor analysis was run .After exclusion of inappropriate questions by using principal component analysis and rotation matrix Promax and according to scree plot and percentage variances of the series form factor and 5 being the victim of bullying form the five factors were extracted. In the present study to check the validity of questionnaire used the criteria validity method. The results showed the coefficient for the form of victimization was r=0.45 and for the form of bullying was r=o.53.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • ِِDirect and Indirect Prisoner Behaviors
  • prisoners
  • victimization
  • bullying