نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، مقایسۀ اثربخشی روش فرنالد و دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایۀ سوم ابتدایی بود. پژوهش از نوع آزمایشی با سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان نارساخوان مراجعه‌کننده به مرکز مشاورۀ شناخت و الفبای زندگی شهر اصفهان در دی‌ماه 1390 بود که به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و 45 نفر به‌عنوان نمونۀ نهایی گزینش و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (15 دانش‌آموز روش فرنالد، 15 دانش‌آموز روش دیویس و 15 دانش‌آموز گروه گواه) جایگزین شدند. سپس آزمون تشخیصی خواندن (بدیعیان، 1375) و آزمون هوش وکسلر کودکان (عابدی، صاقی و ربیعی، 1388) بر روی هر سه گروه اجرا گردید. بر روی 15 دانش‌آموز گروه آزمایش روش فرنالد در 10 جلسۀ انفرادی 30 دقیقه‌ای و روش دیویس نیز بر روی 15 دانش‌آموز دیگر گروه آزمایش در 16 جلسۀ انفرادی 30 دقیقه‌ای مداخله صورت گرفت. بر روی گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. در پایان مداخلات آزمون تشخیصی خواندن بر روی گروههای آزمایشی اجرا گردید و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 15 و آزمون تحلیل کوواریانس و مقایسه زوجی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون خواندن گروههای آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری وجود دارد (001/0> P ). نتایج مقایسه‌های زوجی نیز نشان داد که بین میانگین نمرات پس‌آزمون خواندن دو گروه دیویس و فرنالد نیز تفاوت معناداری وجود دارد (001/0> P ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of Fernald and Davis Method on reading performance in the dyslexic student

نویسندگان [English]

  • tahere heidari
  • arezoo sfahmive
  • ahmad abedi
  • mansoore bahramipoor

چکیده [English]

The purpose of this study was to comparison effectiveness of Davis and Fernald methods on reading performance of dyslexia in third elementary school students. Participants were 45 students (15 students that received Fernald method, 15 students that received Davis method and15 students in control group) who were randomly selected and received 10 sessions individual intervention and control group received no intervention. Experimental design with pre-test and post-test was used. The assessment tools included Reading and Dyslexia Test (RDT), Wechsler's Intelligence scale for Children (WISC-IV) Wechsler's and Recognition Learning Disability Children Checklist. The pre-test and post-test were administered to both the experimental and control groups. The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between the mean scores of reading test in the experimental and the control groups in the post test (p < 0.001). Also, the results of pair wise comparison of groups showed that there was significant difference between the mean scores of Davis and Fernald groups in the post test (p < 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords: Dyslexia
  • Davis method
  • Fernald method
  • reading performance