نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال تحصیلی 90ـ1389 بودند که از میان آنها 380 نفر از رشته‌های مختلف (226 دختر و 154 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه 60 سؤالی مقیاس ویژگی‌های شخصیتی نئو(NEO PI-R, 1992)  و آزمون 90 سؤالی هوش هیجانی بارـ آن (1997) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (شیوۀ گام به گام) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین برونگرایی، تجربه‌پذیری، توافق‌پذیری و با وجدان بودن با هوش هیجانی رابطۀ مثبت معنادار (01/0>P < /span>) و بین هوش هیجانی و روان‌رنجوری رابطۀ منفی معناداری وجود دارد (01/0>P < /span>). همچنین بین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0). تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی به‌طور معناداری می‌توانند هوش هیجانی را پیش‌بینی کنند (01/0>P < /span>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the five-factor Personality traits and the Emotional intelligence of male and female university students

نویسنده [English]

  • Mohammad saeed Ahmadi

چکیده [English]

Abstract

The main purpose of the present study was to investigate the relationship between personality traits and emotional intelligence of university students. Research method was correlation, and statistical population included Miane university students in the school year 2011-12, among them 380 persons from different majors (226 female students and 154 male students) were selected by cluster random sampling method. The assessment tools included the 60-short form question of personality traits of NEO (NEO PI-R,1992) Questionnaire and Bar-on EQ test(1997) which consisted of 90 item. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient, stepwise regression analysis. Results showed significant positive relationship between extraversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness with emotional intelligence (P>0.01), But there was a significant negative relationship between neuroticism and emotional intelligence (P>0.01). Also there were not significant different between males and females EQ (P>0.05). Stepwise regression analysis showed that there were personality traits can significantly predict the emotional intelligence (P>0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional intelligence
  • Personality traits
  • Neuroticism
  • extraversion
  • Openness to experience
  • Agreeableness
  • Conscientiousness
  • university students