نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ حمایت و محرومیت اجتماعی در معتادان به مواد مخدر و داروهای روان‏گردان و افراد بهنجار انجام گرفت. روش مطالعه علّی ـ مقایسه‌ای و جامعۀ آماری همۀ افراد معتاد به مواد مخدر و داروهای روان‏گردان بودند که در سال 1390 به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر میانه مراجعه کرده بودند. از این جامعه40 معتاد به مواد مخدر و40 معتاد به داروهای روان‏گردان به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و با40 فرد بهنجار برحسب سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تأهل همتا شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ حمایت اجتماعی (فلمینگ، باوم، گایسریل و گچل، 1982) و پرسشنامۀ محرومیت اجتماعی (محقق‌ساخته، 1390) بود و داده‏ها از طریق آزمون تحلیل واریانس چند‏متغیری (MANOVA)، آزمون LSD، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‏متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که معتادان به داروهای روان‏گردان در مقایسه با معتادان به مواد مخدر و افراد بهنجار و معتادان به مواد مخدر در مقایسه با افراد بهنجار از حمایت اجتماعی کمتری برخوردارند و از محرومیت‏های اجتماعی چندگانه رنج می‏برند (01/0P < ). تحلیل رگرسیون چند‏متغیری نیز نشان داد که حمایت اجتماعی پایین، محرومیت اجتماعی معتادان را پیش‏بینی می‏کند (01/0P < ). این یافته‏ها نشان می‌دهد که محرومیت اجتماعی از عوامل خطرزا برای سوءِ‌مصرف مواد روان‏گردان محسوب می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Social Support and Deprivation in Narcotics and Psychoactive Drugs Addicts and Normal Personal

نویسندگان [English]

  • kolsom Tayyebi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Majid Mahmood Alilu 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the social support and deprivation in narcotics and psychoactive addicts and normal personal. The method of this research was causative-comparative and the statistical population involved all narcotics and psychoactive drugs addicts who referred to quitting a addiction centers in miyaneh city in 2011. From this population, 40 psychoactive drugs addicts and 40 narcotics addicts were selected with the use of available and purposeful sampling and matched with 40 normal personal according to age, sex, educational level, and marital status. Assessment tools consisted of inventory Social support and Social deprivation check list and the Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA), LSD test, pearson coefficient of correlation and multiple regression. Results showed that psychoactive drugs addicts as compared with narcotics addicts and normal personal and narcotics addicts as compared with normal personal to avail of socail support low and to have experience social deprivation (P 0/001). Multiple regression analysis also showed that low social support to predict social deprivation in addicts (P 0/001). This findings to indicate multiple social deprivation is risky factors in psychoactive drugs abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • Social deprivation
  • Addict
  • narcotics
  • Psychoactive drugs