نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان با اضطراب مرگ در دانشجویان بود. در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 130 (66 پسر و 64 دختر) دانشجوی کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و پرسشنامۀ راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (1970) را تکمیل کردند. داده‌های پژوهش به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS نسخۀ 16 و روش‌های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به‌گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان با اضطراب مرگ، همبستگی معناداری وجود دارد (01/0 > P ، 05/0 > P ). از میان راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان توجه مثبت به ارزیابی، فاجعه‌سازی، باز ارزیابی مجدد، پذیرش، نشخوار فکری و مقصر دانستن خود، بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های اضطراب مرگ در دانشجویان بودند (27%= ضریب تعیین تعدیل شده، 01/0 > P ). نتایج این بررسی بیان می‌کند که راهبردهای تنظیم‌شناختی هیجان سازه‌های روان‌شناختی، در پیش‌بینی اضطراب مرگ مهم هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Death Anxiety on The Basis of Emotion Cognitive Regulation Strategies

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghasempour

چکیده [English]

Abstract
Emotion cognitive regulation strategies are psychological components that play an important role in anxiety disorders. The purpose of this research was to predict death anxiety on the basis of emotion cognitive regulation strategies in students. In this descriptive correlational study, 130 (Male=66, Female=64) undergraduate students from the University of Mohaghegh Ardabili were selected using multistage cluster sampling and filled the questionnaires of emotion cognitive regulation strategies and death anxiety. The data study from the sample was analyzed by the statistical methods of correlation and stepwise regression. Results revealed that between emotion cognitive regulation strategies and death anxiety signification correlated. Of between emotion cognitive regulation strategies positive refocus on planning, catastrophizing, reappraisal, acceptance and rumination were the best predictors of the death anxiety in students (Adj.R2=0/26). The findings indicated that emotion cognitive regulation strategies are important psychological components in prediction of death anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death anxiety
  • Emotion Cognitive Regulation
  • Students