نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

2 شرکت پالایش گازسرخون و قشم

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ مؤلفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی انجام گردید. نوع پژوهش توصیفی ـ همبستگی و جامعۀ آماری شامل همۀ کارکنان شرکت پالایش گاز سرخون و قشم بودند که از میان آنها 278 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار (مهداد، 1389) اعتماد سازمانی (مورمن و همکاران، 1998) و تعهد سازمانی (آلن ومیر، 1991) مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری به ترتیب از طریق مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، اهداف بیرونی ایجاد شده و امنیت جسمانی (01/0 P < )؛ مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، دسترسی به پول و اهداف بیرونی ایجاد شده (01/0 P < )؛ اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیط، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند و امنیت جسمانی (01/0 P < )؛ همچنین اعتماد سازمانی به ترتیب از طریق وضوح محیطی، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند، گوناگونی محیط و فرصت کنترل قابل پیش‌بینی است (01/0 P < ). در نتیجه می‌توان از طریق بهبود مؤلفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها