نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین مؤلفه هیجانی شادی (عواطف مثبت و منفی)، ابعاد هویت و جهت‌گیری هدف در قالب یک مدل علّی است. شرکت‌کنندگان پژوهش 530 (353 دختر و 177 پسر) دانشجوی دانشگاه شیراز سال تحصیلی 88 ـ87 بودند. ابزار اندازه‌گیری شامل مقیاس ابعاد هویت ( AIQ-TV ) چیک، اسمیت و تروب (2002)، مقیاس اهداف پیشرفت الیوت و مک‌گریگور (1999، 2001) و مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی ( PANAS ) واتسون، کلارک و تلگن (1985) بود. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه شد. مدل فرضی با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان و براساس روش مراحل بارون و کنی (1986) تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل مسیر در خصوص نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف بین ابعاد هویت و شادی نشان‌دهندۀ نقش واسطه‌ای هر چهار جهت‌گیری هدف بود و از بین مسیرها، مسیر هویت شخصی به واسطۀ هدف تسلط ـ گرایشی (01/0 P < ، 30/0 = β ) بر عاطفۀ مثبت (01/0 P < ، 32/0= β ) قوی‌ترین مسیر واسطه‌گری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Presentation of Causal Model for Happiness Based on Identity Aspects by Mediating Achievement Goal Orientations

نویسندگان [English]

  • Naeimeh Kohoulat
  • Bahram Jowkar

چکیده [English]

The goal of the present study, in framework of a causal model, was to examine the relationship between identity aspects, goal orientations and affective component of happiness. Participants were 530 students (353 girls and 177 boys) selected from Shiraz university. The research instruments included Aspects of Identity Questionnaire (AIQ-TV), Achievement Goals Questionnaire and positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS). To examine reliability of measures Cronbach alpha coefficient, and to determine the validity, factor analysis method were applied. The hypothetical model tested by sequential simultaneous regression analyses, with use of Baron and Kenny's (1989) steps. Results of the steps of path analysis showed that Goal orientations could be regarded as mediators between identity aspects and affective component of happiness and personal identity was most powerful mediator between mastery approach (β= 0.30, p < 0.001) and positive affect (β= 0.32, p < 0.001). .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Orientations
  • positive and negative affects
  • Identity Aspect.