نویسنده

چکیده

  این پژوهش با هدف مقایسۀ ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به نشانگان (سندرم) رودۀ تحریک‌پذیر با افراد سالم انجام شده است. طرح پژوهش از نوع علی ـ مقایسه‌ای (پس از وقوع) و آزمودنی‌ها 35 بیمار IBS (21 زن و 14 مرد) 14 تا 65 ساله که پزشک متخصص گوارش معرفی کرده بود و 35 فرد سالم که به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ شخصیتی نئو فرم 60 سؤالی (حق‌شناس، 1385) و فهرست اطلاعات جمعیت‌شناختی بودند و داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که بیماران IBS به‌طور معناداری از روان‌رنجورخویی بیشتر و برونگرایی کمتری نسبت به افراد سالم برخوردار بودند (01/0 P < ) ، اما بین دو گروه در متغیرهای گشودگی، دلپذیر بودن و با وجدان بودن تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین مشخص شد که از بین متغیرهای جمعیت‌شناختی سه متغیر؛ ترتیب تولد، وضعیت تأهل و سن با بیماری IBS رابطۀ معنادار دارند ( 05/0 P < ). به نظر می‌رسد ویژگی‌های شخصیتی نقش مهمی در شدت و تداوم علایم IBS دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Personality Traits in Irritable Bowel Syndrome Patients with Normal Matched Group in Shiraz City

نویسنده [English]

  • nowshad ghasemi

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to comparison of personality traits between patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS) and normal matched group. An ex-post- facto design were used and subjects were 35 (21 female and 14 male in 14-65 old age range) IBS patients diagnosed by gastroenterologist and normal matched group. Short form of NEO (Haghshenas, 2004) inventory and a checklist applied as measures of personality traits and demographic information. Data were analyzed with independent t-testis and chi square and indicated that IBS patients significantly are higher in neuroticism and lower in extroversion than normal group (p < .01). Although no significant differences were found in openness, agreeableness, and conscientiousness between tow group. Also were found that there are some relations between IBS and demographic status such as order of birth, marital status, and age (p < .05). It seems that personality traits have an important role in severity and duration of symptoms in IBS patients.
Key words: Irritable Bowel Syndrome, Personality Traits, Demographic Status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word: Personality traits
  • irritable bowel syndrome
  • NEO Personality Inventory
  • Demographic status