نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر موسیقی بر فرایندهای پردازش اطلاعات هیجانی و خنثی در دانشجویان و در قالب طرح پس‌آزمون با گروه گواه اجرا گردید. برای این کار ابتدا از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بروجن،60 دانشجو با شرایط ورودی ویژه انتخاب شدند. برای اطمینان از نداشتن اضطراب و افسردگی در شرکت‌کنندگان، آزمون اضطراب کتل (کتل، 1957) و فرم کوتاه افسردگی بک (1967) را تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان به‌صورت جایگزینی تصادفی به سه گروه مختلف (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. سپس یکی از گروههای آزمایش در معرض موسیقی با درونمایۀ افسردگی‌آور و گروه آزمایش دیگر در معرض موسیقی با درونمایۀ تهدید و اضطراب قرار گرفتند. در پایان هر سه گروه در قالب یک تکلیف رایانه‌ای (سیفی، 1384)، تکالیف یادآوری آزاد و برآورد فراوانی کلمات هیجانی و خنثی را انجام دادند. یافته‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS 13 و به روش تحلیل اندازه‌گیری‌های مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد تم‌های مختلف موسیقی، متناسب با درونمایۀ خود، به‌طور نسبی موجب ایجاد سوگیری همنوا با خلق در پردازش اطلاعات (05/0= P ) شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Depressive and Threatening Music Themes on Recall and Judgment of Frequency for Emotional and Neutral Stimuli in Students

نویسندگان [English]

  • mohammad yasin seifi 1
  • hossein zare 1
  • sara kalantari 1
  • reza joharifard 2

چکیده [English]

  The purpose of this study was to find the effect of music on the processing of emotional and neutral stimuli in students and it has been implemented via a posttest with control group design. To do so, first, 60 students with special entry requirements were selected in Payam-e-Nour University of Borujen. To ensure the absence of anxiety and depression in participants, the Cattell Anxiety Scale (Cattell, 1957) and Beck Depression Inventory (short form) (Beck, 1967) were conducted. Then, they were divided into three groups (two experimental and one control group in randomized substitution manner. Then an experimental group was exposed to music with a depressive music theme and the other group was exposed to music with the theme of threat and anxiety. At the end, all three groups accomplished the tasks of recall and judgment of frequency of emotional and neutral words in a computerized task. The data of this research were analyzed in repeated measure method by SPSS13 software and it was showed that the different themes of music have created a relative mood congruent bias (P = 0.05 ) in processing of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music Themes
  • recall
  • Judgment of frequency
  • Emotional and Neutral stimuli