نویسندگان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ کارکرد توجه در دو گروه رانندگان حادثه‌ساز و غیرحادثه‌ساز در سال 1390 انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش تمام رانندگان مرد خودروهای سواری در تهران بود. به روش تصادفی ساده 50 رانندۀ حادثه‌ساز که خودرو یا گواهینامۀ آنان ضبط شده بود، انتخاب شدند. در گروه گواه نیز 50 رانندۀ مرد که هیچ‌گونه تخلفی تا زمان پژوهش در سوابق آنها درج نشده بود، به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. کارکرد توجه با آزمون عملکرد پیوسته رازولد (1956)، اندازه‌گیری شد. یافته‌های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد بین کارکرد توجه رانندگان حادثه‌ساز و غیرحادثه‌ساز تفاوت معناداری وجود دارد. در خطای ارائۀ پاسخ، خطای حذف و زمان واکنش، رانندگان حادثه‌ساز نمرات بالاتری نسبت به رانندگان غیرحادثه‌ساز کسب کردند (01/0 P < ) و در جست‌وجوی صحیح رانندگان غیرحادثه‌ساز نمرۀ بالاتری کسب کردند (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Function of Attention Among Risky and Normal Drivers

نویسندگان [English]

  • golnoosh shahbaz
  • Behrouz Dolatshahi
  • Abbas pourshahbaz
  • Parvaneh Mohammadkhani

چکیده [English]

  The purpose of this study was to compare the function of attention in two groups of high risk drivers and normal ones. Using simple random sampling, 50 high risk male drivers were selected whose cars or licentiates have been taken by traffic staff in Tehran. Also, in control group, 50 male drivers were selected who had no violations in their records. Attention function of the two groups was measured by continuous performance test. The findings of the analysis of covariance illustrated that in function of attention there was a significant difference between high risk and normal drivers. In commission error, omission error and reaction time indexes high risk drivers had higher scores than normal drivers (P < 0.01). While in correct detection normal drivers had higher scores than high risk drivers (P < 0.01) . The findings demonstrated that there were significant differences between high risk and normal drivers in the function of attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention
  • Risky drivers