نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ اختلال دلبستگی راندولف در شهر اصفهان بود. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. از بین جامعۀ آماری با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 340 نفر از دانش‌آموزان 7 تا 12 سالۀ مدارس اصفهان ، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و والدین آنها به پرسشنامۀ اختلال دلبستگی راندولف پاسخ دادند. براساس داده‌های حاصل نقاط درصدی و جدول راک، بهترین نقطۀ برش برابر با 30 پیشنهاد شد که با نقطۀ 90 درصدی مطابقت دارد. روایی صوری و روایی سازه با استفاده از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به‌منظور بررسی روایی تشخیصی براساس روش تحلیل تمایزات، میزان حساسیت پرسشنامه 100 و ویژگی آن 90 محاسبه شد. با محاسبه آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد (83/0). تحلیل عاملی اکتشافی، وجود سه عامل مجزا را در سؤالات پرسشنامه تأیید نمود که با عنوان زورگویی، تکانشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نامگذاری شدند. با توجه به نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامۀ اختلال دلبستگی راندولف می‌توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی اختلال دلبستگی است و قابلیت استفاده در جامعۀ ایرانی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization and Study of the Psychometric Properties of Randolph Attachment Disorder Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Mahsa Movahed Abtahi
  • Shole Amiri
  • Golita Emsaki

چکیده [English]

  The purpose of the present study was standardization and study of the psychometric properties of Randolph Attachment Disorder Questionnaire in Isfahan. This study was a survey research and was implemented among 7 to 12 year old students of Isfahan. Among statistical population, 340 students were selected using multistage sampling, and their parents responded to the items in Randolph Attachment Disorder Questionnaire . Due to percentile ranks and ROC table, the score of 30 was selected as the best cut off point which was equal to percentile rank 90. The face validity and construct validity of the questionnaire was approved by experts. The discriminant validity was studied using discriminant analysis. The reliability was desirable (0.83) using Cronbach’s alpha. Exploratory factor analysis approved 3 distinct factors in the questionnaire structure that were titled as bullying, impulsiveness and antisocial behaviors. According to the results obtaining from the validity and reliability analysis of Randolph attachment disorder questionnaire, this instrument is reliable and valid and is capable to be used in Iranian society in order to investigate attachment disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Randolph Attachment Disorder Questionnaire
  • standardization
  • validity
  • Reliability
  • factor analysis