نویسندگان

دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین رابطۀ جوّ آموزشی با ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده به‌منظور بررسی اثر پیش‌بینی‌کنندگی جوّ آموزشی بر ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده بود. جامعۀ آماری پژوهش را 450 نفر از کارکنان یک کارخانۀ تولیدی خصوصی واقع در بروجن تشکیل می‌دادند که از میان آنان پرسشنامۀ 203 نفر که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند، قابل بررسی بود. ابزارهای گردآوری داده‏ها شامل پرسشنامۀ 15 سؤالی جوّ کلی آموزش (تریسی و توس، 2005) و حوزه‌های رهبری (8 پرسش)، سیاست‌ها و راهبرد‌ها (5 پرسش)، مشتری‌مداری (5 پرسش) و مدیریت منابع و اطلاعات (5 پرسش) از پرسشنامۀ ارزیابی سازمان (آتش‌پور، حسینی و صمصام‌شریعت، 1389) ‌است. داده‏های حاصل از پرسشنامه‏ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به‌گام از طریق نرم‌افزار  SPSS18تحلیل و بررسی شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد جوّ آموزشی با ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده (بجز رابطۀ حمایت سازمانی با مشتری‌مداری) رابطۀ مثبت و معنادار دارد (01/0P < ). نتایج تحلیل رگرسیون گام به‌گام نشان داد که ابعاد جوّ آموزشی، پیش‌بینی‌کنندۀ ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده در حوزه‌های رهبری، اهداف و راهبرد‌ها، مشتری‌مداری و مدیریت منابع و اطلاعات ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Training Climate with Perceived Organizational Performance Dimensions in a Private Production Factory

نویسندگان [English]

  • Amin Barazandeh
  • Hamid Atashpour
  • Mohsen Golparvar

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the relationship between training climate with perceived organizational performance dimensions to detect the predictable effects of training climate on organizational performance dimensions. The statistical population was consisted of 450 participants in a private production factory in Broujen, from which, 203 people were selected using simple random sampling. The research questionnaires included the general training climate questionnaire with 15 items (Tracy & Tews, 2005) and leadership (8 items), policies and strategies (5 items), costumer focus (5 items) and resources and information management (5 items) fields from organizational assessment questionnaire (Atashpour, Hoseini & Samsamshariat, 2011). Data were analyzed with Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis by using SPSS18 software. Results showed that: There were significant positive correlations between training climate dimensions with the dimensions of perceived organizational performance (except for the relationship between organizational support and costumer focus) (P 0 . 01). Stepwise regression analysis showed training climate can predict the dimensions of perceived organizational performance in leadership, policies and strategies, customer focus and resources and information management fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Climate
  • Perceived Organizational Performance
  • Private Production Factory
  • Broujen