نویسندگان

علامه طباطبایی

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد . روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری دختران دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1390 بودند. از میان آنها 150 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه‌های پرخاشگری اهواز (1379)، پرسشنامۀ ابراز وجود گمبریل و ریجی (1975)، پرسشنامۀ افسردگی بک (1961) و پرسشنامۀ آمادگی به اعتیاد زرگر (1385) مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص‌های مرکزی و محاسبۀ ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره به شیوۀ همزمان) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطۀ بین متغیرهای پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد معنادار است (01/0> P ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که ترکیب خطی پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی توان پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد را دارند (01/0> P ) .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Aggression, Assertiveness, Depression and Addiction Potential In Female Students of Allameh Tabbatabai

نویسندگان [English]

  • mehrdad hajihasani
  • abdollah shafiabadi
  • fahime PIRSAGHI
  • Omar Kiyani pour

چکیده [English]

  The purpose of this study was to determine the relationship between aggression, assertiveness, depression and addiction potential in female students of Allameh Tabbatabai. The research method was correlational-survey and a total of 150 girls were chosen by available sampling. Data was collected by Ahvaz Aggression Questionnaire (AGQ), Gambril & Rigy Assertiveness questionnaire , Beck Depression Inventory (BDI) and Zargari Addiction Potential Questionnaire. Then, data was analyzed via correlation , SD, frequency, mode and regression analysis. Results showed that the relationship between aggression, assertiveness, depression and addiction potential was significant . (P < 0.01) . The results of the multivariate regression analysis showed that linear combination of aggression, assertiveness and depression can predict the Addiction Potential (P < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • assertiveness
  • Depression
  • addiction potential