نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 اموزش و پرورش

3 دانش اموخته دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

  هدف از این مطالعه تعیین رابطۀ دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با معناداری زندگی در دانشجویان بود. جامعۀ آماری پژوهش همۀ دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی (اردبیل) در سال تحصیلی 89 ـ 1388 بودند. نمونه شامل 200 دانشجو بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های دلبستگی به خدا اثر بک و مک‌دونالد (2006)، مقیاس تاب‌آوری اثر کونرـ دیویسون (2003) و مقیاس معناداری زندگی اثر باتیستا و آلموند (1973) جمع‌آوری شد. داده‌های پژوهش با روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که دلبستگی به خدا با معنا دا ری زندگی (48/0) و تاب‌آوری (40/0) و معناداری زندگی با تاب‌آوری (39/0) همبستگی مثبت معناداری دارد ( 01/0 P < ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که 25 درصد از واریانس معناداری زندگی، 37 درصد از واریانس مؤلفۀ چارچوب و 15 درصد از واریانس مؤلفۀ رضایت را متغیرهای دلبستگی به خدا و تاب‌آوری تبیین می‌کند (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship Between Attachment to God and Resilience with Meaningful Life Among Students

نویسندگان [English]

  • Adel zahed-babelan 1
  • Hasan rezaei jamaloei 2
  • Rana Sobhani-Herfati 3

چکیده [English]

  The purpose of this study study was to determine the relationship between attachment to God and resilience with meaning in life among students. Research statistical population in the present study included Mohaghegh Ardabili University students in undergraduate educational stages (in the 2010-2011 school year). The research sample consisted of 200 subjects who were selected from among students of Mohaghegh Ardabili University through cluster random sampling. To collect the data, attachment to God inventory (Beck & McDonald, 2006) and meaningful life scale ( Battista & Almond, 1973 ) and resilience scale ( Conner & Davidson, 2003 ) were used. The data was analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analyses. The results showed that attachment to Godwas positively related to meaningful life (r=0.48) , and resilience (r= 0. 40). Also the results showed that meaningful life was positively related to resilience (r =0.39) (P < 0 . 01) . The results of multiple regressions showed that attachment to God and resilience meaningfully explained 25% of meaningful life, 37% of subscale Framework and 15% of subscale Satisfaction (P < 0.01) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment to god
  • resilience
  • meaningful life