نویسندگان

انستیتو روانپزشکی تهران

چکیده

  پژوهش با هدف تبیین سهم باورهای فراشناختی در پیش‌بینی علایم افسردگی، اضطراب و استرس انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعۀ آماری همۀ پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت شهر همدان بودند که از بین آنها 120 پرستار به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند . ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامۀ باورهای فراشناختی (MCQ-30) (ولز و کارترایت ـ هاتن، 2004) و فرم کوتاه پرسشنامۀ افسردگی، اضطراب و تنش (DASS-21) (آنتونی و همکاران، 1998 ) بود. به‌منظور پیش‌بینی سهم باورهای فراشناختی داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد از میان زیرمقیاس‌های باورهای فراشناختی، متغیر کنترل‌ناپذیری بیشترین سهم را در پیش‌بینی علایم افسردگی دارد و بعد از آن متغیرهای نیاز به مهار افکار و متغیر اطمینان‌‌شناختی بیشترین پیش‌کننده برای علایم افسردگی هستند (01/0 P < ). یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که باورهای فراشناختی، به‌خصوص باورهای منفی مرتبط با کنترل‌ناپذیری و نیاز به مهار افکار بهترین پیش‌بینی‌کننده برای افسردگی، اضطراب و استرس هستند. این یافته‌ها از مدل فراشناختی افسردگی و اضطراب و نقش آن در کاهش علایم افسردگی، اضطراب و استرس، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Clarification of Contribution of Meta-Cognitive BelieFs in Explaining the Symptoms of Depression, Anxiety and Stress in Nurses

نویسندگان [English]

  • sepideh purnamdarian
  • behrooz birashk
  • ali asghar asghar nejad farid

چکیده [English]

  The purpose of this study was to clarify the contribution of meta-cognitive beliefs in explaining the symptoms of depression, anxiety and stress. Method of research was correlation, and the research population consisted of nurses who were employed by and working for Be’sat hospital in Hamadan. Therefore 120 nurses of this hospital were selected by the help of the method of Random sampling . Participants are surveyed using a short meta-cognitive questionnaire (MCQ-30) (Wells and Cartwright - Hutton, 2004) and a short form of depression, anxiety and stress scales (DASS-21), (Anthony et al, 1998). In order to predict the contribution of meta-cognitive beliefs, Multivariate regression analysis was applied using stepwise and using the software SPSS 16 analysis. Results show that, among the subscales of meta-cognitive beliefs, variable of uncontrollability has a major part in explaining the symptoms of depression. Thereafter, it was needed to control the thoughts and Cognitive confidence which had the most contribution in predicting symptoms of depression . Concerning the anxiety and stress variables, uncontrollability had the most effective role in predicting the symptoms of anxiety and stress (P < 0.01). Findings of this study show that meta cognitive beliefs, especially negative beliefs associated with the uncontrollable and the need to control thoughts, are the best predictor for depression, anxiety and stress. Also, the approaches of this study support the meta-cognitive model of depression and anxiety and its role in reducing symptoms of depression, anxiety and stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta cognitive beliefs
  • Depression
  • Anxiety
  • Stress
  • nurses