نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف مقایسۀ تأثیر روش‌های پیشگیری از سوءِمصرف مواد به روش شناختی ـ رفتاری اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی، ارائۀ پوستر و ارسال پیام کوتاه بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای و کاهش تکانشگری دانش‌آموزان به مرحلۀ اجرا درآمد. پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و جامعۀ آماری دانش‌آموزان پسر تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) بودند که از میان آنها 150 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب و در چهار گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 30 نفر) قرار گرفتند. هر یک از شرکت‌کنندگان در پنج گروه، طی مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون مقیاس راهبردهای مقابله‌ای (موس و بلینگ، 1981) و مقیاس تکانشگری (بارت و همکاران، 2004) را تکمیل کردند. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش‌های پیشگیری بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای و کاهش تکانشگری (01/0 P < ) دانش‌آموزان مؤثر است. نتایج آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنادار (LSD) نشان داد که هر چهار روش پیشگیری (بجز ارائۀ پوستر) با تأثیر متفاوت بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای و بر کاهش تکانشگری مؤثر هستند (05/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Drug Substance Abuse Prevention Method on Impulsiveness and Coping strategies in Male students

چکیده [English]

  This study was aimed to compare the effectiveness of drug substance abuse preventive methods via social cognitive – behavioral training, life skills training, poster presentation and delivering short message on student’s impulsiveness and coping strategies in students under support by Emdad Committee. This quasi experimental study was carried on 150 students were selected from 2500 students and randomly assigned to a control group and four experimental groups. The five groups (30 person in each) completed impulsiveness (Barrat et al, 2004) and coping strategies ( Moss& Beling,1981)inventories in the pre- and post – stages. The four experimental group received the following treatments: group(1)10 session of social cognitive-behavioral training 120 minutes each, group(2) 10 sessions of life skills training 120 minutes each, group(3) presentation of 40 posters for 10 weeks, and group (4) delivering short message service for 10 weeks. The results of the analysis of MANCOVA revealed that preventive techniques were effective on impulsiveness and coping strategies (p < 0.01). Also, result of LSD revealed that the four preventive techniques were effective, with different degrees of effectiveness, on enhancement of coping strategies as well as on the reduction of impulsiveness (except poster presentation)( (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • Impulsiveness
  • Coping Strategies
  • Male student