نویسندگان

چکیده

  این پژوهش‌ با هدف بررسی ارتباط بین آسیب‌های روانی ـ سازمانی با فشار شغلی،‌ رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری آن معلمان مقطع راهنمایی شهر اصفهان بودند که از میان آنها 331 نفر (183 زن و 148 مرد) به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های آسیب‌های روانی سازمانی (کامکار و همکاران ، 1385)، مقیاس چندبعدی کمال‌گرایی شغلی (هویت و فلت، 1989)، پرسشنامۀ سلامت روان (گلدبرگ و ویلیامز، 1988)، شاخص توصیفی شغلی ( JDI ، اسمیت و همکاران ، 1969) و پرسشنامۀ فشار شغلی (اسیپو، 1987) پاسخ گفتند. داده‌ها از طریق الگوسازی معادلۀ ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد آسیب‌های روانی سازمانی به‌طور مستقیم با محدودۀ نقش، رضایت شغلی، سلامت روان و مسؤولیت نقش، و محدودۀ نقش به طور مستقیم با کمال‌گرایی مبتنی بر خود و رضایت شغلی رابطه دارند. همچنین بین کمال‌گرایی مبتنی بر خود با مسؤولیت نقش، بین مسؤولیت نقش با سلامت روان و بین سلامت روان با رضایت شغلی نیز رابطۀ مستقیم وجود داشت. شاخص‌های برازش الگوی نهایی پژوهش (879/8، 05/0 P < ، GFI=0.991 ، FI=0.992 ، IFI=0.992 ، PCFI=0.397 ، PRATIO=0.4 ، RMSEA=0.038 ) نشان‌دهندۀ وضعیت مطلوب الگو بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Model of the Relationship of Psycho- O.rganizational Pathology with Job Stress, Job Satisfaction and Mental health by Considering the Mediating Role of Work Perfectionism in Teachers

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship of  psycho- organizational pathology with job stress, job satisfaction, and mental health by considering the mediating role of job perfectionism. The research method was correlational and the statistical population were 2400 Isfahan city guidance teachers in 2011-2012 from whom were selected a group of 331(183 women and 148 men by random, multistage method. Tools used to measure the study variables were as follow 1. Psycho- Organizational Pathology Inventory (Kamkar et al.2006), 2. Multidimensional Job perfectionism Scale (Hewitt and aflett, 1989), 3. Mental health Inventory (Goldberg & Williams,1988). 4.  Job Descriptive Index (Smith et al. 1969), and 5. Job Stress Inventory (Osipow,1987). The data were analyzed via correlation analysis (by spss- 19 software) and structural studies of path analysis (by AMOS- 18softwaer).According to the results, the psycho- pathology organization has direct relationship with role boundary , job satisfaction ,  mental health, and role responsibility also , the role boundary has direct relationships with self –oriented perfectionism and job satisfaction. Also, there were direct relationships between perfectionism and role responsibility, role responsibility and mental health, as well as health and job satisfaction. The research final model of fitness indices indicated that the model was convenient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psycho- organizational pathology
  • Job perfectionism
  • Job Stress
  • Job satisfaction
  • mental health