نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری و معنوی ـ مذهبی بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان اجرا شد. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی سه گروهی بود و جامعۀ آماری را زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش یک مرکز تحقیقات سرطان تشکیل می‌دادند که از میان آنها، 45 زن به شیوۀ در دسترس انتخاب و به شیوۀ تصادفی در سه گروه 15 نفری (شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. دو گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخلات جداگانه‌ای قرار گرفتند، ولی گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ افسردگی ( BDI-II ، بک، 2000) و پرسشنامۀ اضطراب ( BAI ، بک، 1988) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گرچه میانگین نمرات گروههای آزمایش در پایان مطالعه بیشتر از گروه کنترل بود، اما تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0 P> ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive-behavioral and Spiritual-religious Interventions on Reducing Anxiety and Depression of Women with Breast Cancer