نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری و مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر سازگاری اجتماعی و خودپندارۀ دانش‌آموزان دختر دبیرستانی اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون سه گروهی با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر دبیرستانی بودند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 45 نفر انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. ابزارهای سنجش، شامل پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی (بل، 1968) و پرسشنامۀ خودپنداره (راجرز، 1951) بود. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری نسبت به آموزش مصون‌سازی در برابر فشار روانی و گروه کنترل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر تأثیر معناداری (01/0P < ) دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناختی ـ رفتاری و آموزش مصون‌سازی در برابر فشار روانی بر خودپندارۀ دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تأثیر معناداری ندارند (05/0P>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Cognitive-Behavioral Training and Coping with Stress on Social Adjustment and Self- concept of High School Female Students

چکیده [English]

      *. نویسندۀ مسؤول: b.beikmohammadi@yahoo.com   وصول 15/9/89 پذیرش 24/11/91 The aim of this research was to investigate the effect of group cognitive behavioral training and coping with stress on social adjustment and self – concept of high school female students. This research was an experimental research with pre- post design of a control and two experiment groups. The statistical population of this study included all high school female students in the academic year of 2010-2011. The two female high schools were chosen by using random cluster sampling, and then 45 students were selected and assigned in the three groups by using random sampling method. The measuring tools included the Bell Adult Adjustment Questionnaire (1968) and Rogers Self- concept Questionnaire (1951). The data were analyzed by applying multi- covariance (MANCOWA). The research results indicated that group cognitive- behavioral training – as compared with stress coping training and control group- has a meaningful effect on increasing the social adjustment of high school female students (p < 0.01).However the analysis showed that the group cognitive behavioral training and stress coping training do not have a meaningful effect on the students self-concept.