نویسنده

چکیده

  این پژوهش با هدف طراحی و ساخت اولیۀ یک آزمون عملکرد شناختی برای سنجش اثر بازداری در حافظۀ کاری و سنجش نقش سن در دانشجویان اجرا شد. پژوهش از نوع ساخت و اعتباریابی آزمون است. جامعۀ آماری پژوهش همۀ دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بودند که از میان آنها 100 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش، آزمون عملکرد شناختی مغز محقق‌ساخته و آزمون نگهداری توجه شنیداری ( PASAT ، سامپسون، 1956) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس) و آزمون t گروههای مستقل تحلیل گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل به نام‌های دقت شناسایی هدف ، خطای موضعی (مکانی) ، خطای راست دو ثانیه ، خطای راست سه ثانیه، خطای چپ سه ثانیه و خطای چپ دو ثانیه را به دست داد . همچنین نتایج آزمون t گروههای مستقل نشان داد که فقط در دقت شناسایی هدف (5/0 P≤ ) بین دانشجویان از نظر سن تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preliminary Construction and Validation of Cognitive Brain Function Assessment Test Emphasizing on Age among university students

چکیده [English]

  The aim of this research was to construct and validate a new cognitive brain function assessment test with an emphasize on the age of student. The research type was test construction and validation. the population in this study was all human sciences and math students studying in undergraduate and postgraduate levels of Shahid Rajaee Teachers Training University in 2011-2012. The sample consisted of 100 university student whose ages ranged between 20 to 36 (50male and 50 female). Which were selected by cluster sampling. The research tools were the veseaoher made Cognitive Brain Function Assessment. Test and the PASAT(Sampson,1956). To achieve the factor structure model validity, varimax rotation and t- test for independent groups were applied. Results showed high correlation between variables and also six factors as the clusters were identified: 1)Target identification accuracy, 2) Location error,3)Two seconds right error,4) Three seconds right error,5)Three seconds left error and 6) Two seconds left error. Also, the results of t- test for independent groups showed that merely in the target identification accuracy, the differences between meaningful differences concerning age exist among the university students(p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • Cognitive Brain Function
  • Priming Tests
  • Test Validation
  • age