نویسندگان

قزوین خیابان بوعلی غربی کوچه طباخ حسینی فرعی سپیدار پلاک 4

چکیده

  این پژوهش با هدف پیش‌بینی وابستگی به سیگار در مردان از طریق ابعاد شخصیت در الگوی هفت‌عاملی کلونینجر اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش را مردان سیگاری در شهر قزوین تشکیل ‌دادند که از میان آنها 151 نفر به‌صورت در دسترس ( سهل‌الوصول) انتخاب شدند. ابزارهای سنجش؛ سیاهۀ وابستگی به نیکوتین ( TTURC ، سازمان بهداشت جهانی، 1994) و پرسشنامۀ سرشت ـ منش کلونینجر(کلونینجر و همکاران، 1994) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل ممیز و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که خودراهبری مهمترین پیش‌بینی‌کنندۀ شخصیتی تشخیص وابستگی به سیگار است (05/0 P < ). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از هفت بعد اصلی شخصیت، اجتناب از آسیب و خودراهبری به‌عنوان مهمترین پیش‌بین‌های شدت وابستگی به سیگار هستند (05/0 P < ). همچنین نتایج نشان داد که خودراهبری هم ممکن است در پیش‌بینی تشخیص وابستگی به سیگار و هم در پیش‌بینی شدت وابستگی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد (05/0 P < )، اما بعد اجتناب از آسیب فقط شدت وابستگی به سیگار را پیش‌بینی می‌کند. (05/0 P < )، و در پیش‌بینی تشخیص وابستگی به سیگار نقش معناداری ندارد(05/0 P > ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Cigarette Dependency in Men by Personality Dimensions Using Cloninger’s Seven-Factor Model

کلیدواژه‌ها [English]

  • h