نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با این هدف اجرا شد که چگونه افراد اطلاعاتی را که در مورد محیط پیرامون خود به‌دست می‌آورند، برای مسیریابی مورد استفاده قرار می‌دهند. روش پژوهش کیفی بود و جامعۀ آماری آن همۀ افراد ساکن در محلۀ سنگ‌سیاه شیراز و نیز دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که با این محله آشنایی نداشتند و از میان آنها 40 نفر از طریق نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شد. محیط آزمایش، بافت تاریخی محلۀ سنگ‌سیاه در شیراز و ابزار سنجش، کشیدن نقشه‌های طرح‌گونه (کروکی) از محیط آزمایش بود. داده‌ها از طریق بررسی نقشه‌های طرح‌گونۀ افراد از سه دیدگاه تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که دانش افراد در مورد فضاهایی که با آن در ارتباط هستند، «شبیه نقشه» است و نقشه‌های شناختی که افراد از محیط پیرامون خود در ذهن دارند، به فرایند مسیریابی کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Cognitive Map in Mental Models Recreating of the Environment

چکیده [English]

  The purpose of this study was to know how people utilize information about their environment to find their way. This research method was qualitative, and its statistical population was all persons residing in Sange syah in Shiraz and all student of Shiraz University who were not familiar with this area. (In both groups, meanage were 20). The research sample included 40 person who were selected voluntarily. The test environmental was historical context of Sange Syah in Shiraz. The research tool was the technique of drawing sketch maps from the test environment. The data were collected and analyzed from the survey maps of individuals in three viewpoints. The major finding was that peoples spatial knowledge is “map- like” and cognitive maps of the environment that people have in mind help the navigational process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Psychology
  • spatial knowledge
  • Way Finding
  • Cognitive maps
  • Mental models