نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ تفکر انتزاعی و هوش هیجانی در پزشکان عمومی و معلمان شهر اصفهان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پزشکان عمومی و معلمان مقطع راهنمایی و متوسطه در شهر اصفهان بود که از میان آنها 77 پزشک و 180 معلم به شیوۀ تصادفی انتخاب و پرسشنامۀ هوش ریون بزرگسالان (ریون، 1938) و پرسشنامۀ هوش هیجانی (سیبریا شرینگ، 1995) برای آنها اجرا شد. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در نمونۀ کلی معلمان، بین تفکر انتزاعی با هوش هیجانی کلی، خودانگیزی، همدلی و مهارت‌های اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد (05/0 P < ). همچنین در معلمان زن بین تفکر انتزاعی با خودانگیزی، مهارت‌های اجتماعی و هوش هیجانی کلی رابطۀ معناداری به‌دست آمد، ولی در نمونۀ معلمان مرد بین تفکر انتزاعی و هوش هیجانی رابطۀ معناداری به‌دست نیامد (05/0 P> ). نتایج در نمونۀ پزشکان نشان داد که در همۀ پزشکان و در پزشکان زن بین تفکر انتزاعی با خودانگیزی رابطۀ معنادار وجود دارد (05/0 P < )، ولی در پزشکان مرد بین تفکر انتزاعی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن رابطۀ معناداری به‌دست نیامد (05/0 P> ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Abstract thinking with Emotional Intelligence and its Components in Isfahan city Physicians and Teachers

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of studying the correlation between abstract thinking and emotional intelligence (EI) in Isfahan general physicians and teachers. Research method was correlational, and statistical population included general physicians and teachers of guidance and high schools in the city Isfahan, among them 77 physicians and 180 teachers were selected by applying random sampling. Research instruments were Ravens Adults Intelligence Questionnaire (Raven, 1938) and Emotional Intelligence Inventory (Siberia Sheering, 1995). The data were analyzed with the use of Pearson correlation coefficient. The results demonstrated that in teacher’s sample, in general there are significant relationships between abstract thinking with general emotional intelligence, self- stimulation, empathy and social skills (p < ?). Also among female teachers, significant relationships were found between abstract thinking with general emotional intelligence, self- stimulation and social skills, but there were no significant relationships between abstract thinking and emotional intelligence and its components in mal teacher. The results in both physicians, overall, and female ones, revealed that, there is a significant relationship between abstract thinking with, self- stimulation(p < ?), but in male physicians there were no significant relationships between abstract thinking with emotional intelligence and its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstract thinking
  • Emotional intelligence
  • teachers
  • Physicians