نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سرسختی روان‌شناختی با فشار شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش همۀ پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز بودند که از میان آنها 141 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت (مک‌کری و کاستا، 1985)، پرسشنامۀ سرسختی روان‌شناختی (بارتون، 1984) و پرسشنامۀ فشار شغلی (استین‌متز، 1977) بود. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (روش گام به گام) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین روان‌رنجورخویی با فشار شغلی پرستاران رابطۀ مثبت و معنا‌دار (01/0>P < /span>)، ولی بین برونگرایی، تجربه‌پذیری و مسؤولیت‌پذیری و همچنین تعهد و کنترل با فشار شغلی پرستاران رابطۀ منفی و معنادار (01/0>P < /span>) وجود دارد. همچنین در تحلیل رگرسیون چندگانه مسؤولیت‌پذیری و روان‌رنجورخویی همراه با تعهد و مبارزه‌جویی متغیرهای پیش‌بینی‌کنندۀ فشار شغلی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Personality Characteristics and Psychological Hardiness with Job Stress of Nurses of Public Sector Hospitals in Shiraz

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the relationship of personality characteristics and psychological hardiness with job stress of nurses in state hospitals of Shiraz. The research method was correlational and the population was all nurses of state hospitals in Shiraz, among them 141 nurses were selected through multi-stage sampling method. Research instruments were the big five personality factors questionnaire ( McCrae & Costa,1985), psychological hardiness questionnaire(Barton,1984) and Job Stress Questionnaire(Steinmetz,1977). The data were analyzed using Pearson s correlation coefficient and multiple regression analysis stepwise method).The findings indicated that there was a positive significant relationship between neuroticism and job stress(p < 0.01), but negative significant relationships between extraversion, openness to experience and consciousness, and also between commitment and control with job stress in nurses(p < 0.01). Also, in multiple regression analysis it was shown that the consciousness, neuroticism along with commitment and challenging were the strongest predictors for job stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • psychological hardiness
  • Job Stress
  • nurses
  • Public sector Hospitals