نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تقویت هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر ابتدایی اجرا شد. روش پژوهش آزمایشی (دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون) و جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی در همدان بودند که از میان آنها 56 نفر به شیوۀ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (26 نفر) و گروه گواه (30 نفر) قرار گرفتند. از همۀ دانش‌آموزان، در گروههای آزمایش و گواه، خواسته شد که دو مقیاس محقق‌ساختۀ هوش هیجانی را تکمیل کنند. سپس، گروه آزمایش در 10 جلسۀ آموزش هوش هیجانی، مبتنی بر الگوی نظری گلمن (1995)، در 5 هفته شرکت کرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس در نرم‌افزار SPSS ویرایش16 تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان دادکه بین گروه آزمایش و گروه گواه در هوش هیجانی کلی، مهارت‌های درون‌فردی، مهارت‌های بین‌فردی، توانایی حل مسأله، مدیریت فشار روانی و خلق عمومی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0 P < ) .

کلیدواژه‌ها