نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تناسب فرد‌ـ شغل با فرسودگی هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی اجرا شد . روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش کارکنان شرکت لاستیک دنا (800 نفر) بودند که از میان آنها با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 300 نفر انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تناسب فرد‌ـ شغل و پرسشنامۀ فرسودگی هیجانی (مولکی و همکاران، 2006)، پرسشنامۀ رضایت شغلی (اسپکتور، 1985) و پرسشنامۀ تعهد سازمانی (اسپیر و ون کاتش، 2002) بودند. تحلیل داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، الگوسازی معادلۀ ساختاری ( SEM ) و تحلیل واسطه‌ای انجام شد. یافته‌ها نشان داد تناسب فرد‌ـ شغل با فرسودگی هیجانی رابطۀ منفی و معنادار (01/ 0 P < )، اما با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطۀ مثبت و معنادار (01/0 P < ) دارد. فرسودگی هیجانی نیز با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطۀ منفی و معناداری (01/ 0 P < ) دارد. نتایج الگوسازی معادلۀ ساختاری همراه با تحلیل واسطه‌ای نشان داد؛ فرسودگی هیجانی نقش متغیر واسطه‌ای پاره‌ای را در رابطۀ تناسب فرد‌ـ شغل با رضایت شغلی و همچنین رضایت شغلی نیز نقش متغیر واسطه‌ای کامل را در رابطۀ فرسودگی هیجانی با تعهد سازمانی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها