نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله با فشار روانی بر کیفیت زندگی زنان خانه‌دار اجرا شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه) بود. جامعۀ آماری زنان خانه‌دار شهرک پتروشیمی اراک بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی دو مرحله‌ای، 60 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای گروه آزمایش 8 جلسۀ 45 دقیقه‌ای برنامۀ آموزش مهارت‌های مقابله با فشار روانی اجرا گردید. ابزار سنجش پرسشنامۀ کیفیت زندگی ـ فرم کوتاه (36- SF ، واره و شربورن، 1992) بود. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( MANCOVA ) تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های مقابله با فشار روانی بر همۀ خرده‌مقیاس‌های کیفیت زندگی بجز خرده‌مقیاس درد جسمانی، تأثیر معناداری دارد (01/0 P < ).

کلیدواژه‌ها