نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین تفاوت راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال‌گرایی و انگیختگی شناختی در بین رتبه‌های برتر و سایر داوطلبان در امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها در سال تحصیلی 1390ـ1389 اجرا شد. روش پژوهش پس‌رویدادی و جامعۀ آماری پژوهش را رتبه‌های برتر و سایر داوطلبان در امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها در شهر تهران تشکیل دادند که از بین آنها 48 پسر و 45 دختر به روش نمونه‌گیری هدف‌مند و در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ راهبردهای یادگیری ( LASSI ، وینشتاین، 1987)، پرسشنامۀ کمال‌گرایی ( PI ، هیل و همکاران، 2004) و پرسشنامۀ ناهماهنگی شناختی (DARQ) ، هارمون ـ جونز بود. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری ( MANOVA ) تحلیل شد. نتایج نشان داد بین راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال‌گرایی و کاهش ناهماهنگی شناختی در بین رتبه‌های برتر و دیگر داوطلبان امتحانات ورودی دانشگاهها در تهران تفاوت معناداری وجود داشت ( 05/0 > P ). اما در انگیختگی شناختی بین دو گروه پژوهش تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها