نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ بین سبک‌های هویت، شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 90ـ1389 بودند که 545 نفر (210 پسر و 335 دختر) از آنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامۀ سبک‌های هویت (برزونسکی، 1992)، پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (هیلز و آرگایل، 2002) و پرسشنامۀ بهزیستی روان‌شناختی (مایرز و داینر، 1993) بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد . نتایج نشان داد که بین سبک‌های هویت هنجاری، اطلاعاتی و تعهد هویت و شادکامی رابطۀ مثبت و معنادار (01/0 > P ) و بین سبک هویت پراکندۀ اجتنابی و شادکامی رابطۀ منفی و معنادار (05/0 P < ) وجود دارد. همچنین بین سبک هویت اطلاعاتی و تعهد هویت با بهزیستی روان‌شناختی رابطۀ مثبت و معناداری (01/0 P < ) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک اطلاعاتی(05/0 P < ) و تعهد هویت (01/0 P < ) پیش‌بینی‌کنندۀ شادکامی و تعهد هویت (01/0 P < )، پیش‌بینی‌کنندۀ بهزیستی روان‌شناختی هستند.

کلیدواژه‌ها