نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ نگرش مذهبی، بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که از میان آنها 200 دانشجو (100 دختر و 100 پسر) به‌صورت نمونه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامۀ نگرش مذهبی (آرین، 1377)، پرسشنامۀ بهزیستی روان‌شناختی (داینر و همکاران، 1985) و پرسشنامۀ افسردگی (بک، 1978) همراه با معدل تحصیلی دانشجو به‌عنوان شاخص عملکرد تحصیلی بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین نگرش مذهبی، بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد (01/0 P < ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش مذهبی، بهزیستی روان‌شناختی و افسردگی به ترتیب پیش‌بینی‌های مناسبی برای عملکرد تحصیلی هستند.

کلیدواژه‌ها