نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی واکنش کودکان 3 تا 6 ساله به تولد خواهر یا برادر جدید اجرا شد. روش پژوهش پیمایشی بود. جامعۀ آماری تمام مادران کودکان 3 تا 6 سال ده مرکز بهداشتی‌ ـ درمانی در شهر اصفهان بود که به‌تازگی صاحب فرزند جدیدی در خانواده شده بودند، از این جامعه 200 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامۀ 24 سؤالی محقق‌ساخته در مورد واکنش‌های کودکان 6-3 سالۀ آنان نسبت به تولد خواهر یا برادر جدید بود. روایی محتوایی پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند. با محاسبۀ آلفای کرونباخ، پایایی آن 91/0 بود. داده‌ها با استفاده از محاسبۀ فراوانی، درصد فراوانی و آزمون خی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که شایع‌ترین واکنش کودکان نسبت به تولد خواهر یا برادر جدید به ترتیب عبارت است از ‌چسبیدن یا وابستگی به مادر، پرخاشگری و نافرمانی. همچنین، به ترتیب در این دو واکنش آسیب رساندن به طفل و داشتن حالت خواب‌آلودگی،‌ بین دختران و پسران تفاوت معناداری به‌دست آمد (05/0 > P و 01/0 > P ). به‌عبارت دیگر، دختران به فرزند جدید آسیب می‌رسانند، اما پسران با خواب‌آلوده شدن واکنش نشان می‌دهند

کلیدواژه‌ها