نویسندگان

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت سازمانی بر رفتار خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش، کارکنان مجتمع مس میدوک (شهربابک) در زمستان 1390 به تعداد 1092 نفر بود. نمونۀ پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان این سازمان بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل، شش سناریو برای دستکاری ادراک عدالت (ون یپرن، هاگدوم و زویرز پستما، 2000) و پرسشنامۀ 13 سؤالی رفتارهای مخرب (ون یپرن و همکاران، 2000) بود. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری ( MANOVA ) تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین میانگین رفتار خروج از سازمان در گروه بی‌عدالتی توزیعی و گروه بی‌عدالتی تعاملی، گروه بی‌عدالتی توزیعی و گروه عدالت تعاملی،گروه عدالت توزیعی وگروه عدالت تعاملی،گروه بی‌عدالتی رویه‌ای و گروه عدالت توزیعی، گروه بی‌عدالتی توزیعی و گروه عدالت تعاملی تفاوت معناداری وجود دارد (05 / 0 P < )، همچنین، بین میانگین رفتار غفلت و اعتراض پرخاشگرانۀ کارکنان در گروه بی‌عدالتی رویه‌ای و گروه بی‌عدالتی توزیعی، گروه عدالت رویه‌ای و گروه بی‌عدالتی توزیعی، گروه بی‌عدالتی توزیعی و گروه عدالت تعاملی، گروه عدالت تعاملی و گروه بی‌عدالتی توزیعی و گروه بی‌عدالتی تعاملی و گروه عدالت تعاملی نیز تفاوت معنادار وجود دارد (05/0 P < ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A quasi – experimental approach tothe Role of Organizational Justiceon exit, neglectand aggressive voicebehaviors in employees of Mydock Copper Complex in Shahrebabak

نویسندگان [English]

  • elham estabraghy
  • mohsen golparvar
  • mohammadreza mosahebi

چکیده [English]

  This research carried out with the aim of studying the role of organizational justiceon employees exit, neglect and aggressive verbal behaviors. The research population were 1092 employees of Mydock Copper Complex in Shahrebabak in winter 2012 (1390s.c.). 300 employees were selected using cluster random sampling. The research instruments consisted of 6 scenarios for manipulation of justice perception ( VanYperen et al., 2000 ) and destructive behaviors questionnaire with 13 items (Van Yperen et al.., 2000). The results of multsivriate analysis of variance showed that there were significant differences between the exit behavior from organization in distributive injustice group and interactional injustice group, distributive injustice group and interactional justice group, distributive justice group and interactional justice group, procedural injustice group and distributive justice group, distributive injustice group and interactional justice group (P < 0.05). Also, there were significant differences between the neglect and aggressive verbal behavior in employees in procedural injustice group and distributive injustice group, procedural justice group and distributive injustice group, distributive injustice group and interactional justice group, interactional justice group and distributive injustice group and interactional injustice group and interactional justice group (P < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • exit
  • neglect
  • aggressive voice