نویسندگان

چکیده

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های سرسختی روان‌شناختی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا(س) اهواز بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعۀ آماری همۀ دانشجویان دختر تربیت معلم حضرت فاطمه زهرا(س) اهواز و نمونۀ این پژوهش شامل60 نفر از دانشجویان این جامعه بودند که به روش داوطلبانه شرکت کردند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامۀ26 سؤالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1994) بود.گروه آزمایش 9 جلسۀ90 دقیقه‌ای آموزش سرسختی روان‌شناختی را دریافت کردند. اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. پس از اتمام برنامۀ آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد؛ سپس آزمون پیگیری (یک ماه پس از اجرای پس‌آزمون) به عمل آمد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری آشکار ساخت که میانگین گروه آزمایش در پس‌آزمون و پیگیری بیشتر بود و میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد ( 0001/0 P < ) . به‌طور کلی، آموزش سرسختی روان‌شناختی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان در پس‌آزمون و پیگیری مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Hardiness Training on Quality of Life of Teacher Training Female Students

نویسندگان [English]

  • sara shokohifard
  • najmeh hamid
  • mansour soodani

چکیده [English]

  The aim of this research was to study the effectiveness of hardiness training on quality of life of Fatima Zahra teachers training female students in Ahwaz. The research design was quasi-experimental with pretest-posttest, control group and follow-up test. The population of this study consisted of all Fatima Zahra teachers training female students in Ahwaz. The research sample included 60 students who participated voluntarily and were placed in the experimental and control groups. The instrument was a 26 items Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF, 1994). The experimental group received hardiness training for 9 sessions of 90 minutes each but the control group did not receive any intervention. After completing the training program, the post-test and follow-up test were carried out on both groups one month later. The results multiple covariance analyses revealed that there was a significant difference between the experimental and control groups in quality of life and the experimental group means were higher in the post- test and follow-up (P < 0.0001 ). Generally, the hardiness training has increased the quality of life of students in the post-test and follow up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological hardiness
  • quality of life
  • female students