نویسندگان

ا

چکیده

  هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری عزت‌نفس بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان دانش‌آموزان پسر مضطرب اجتماعی پایه‌های دوم و سوم دبیرستانی در سال تحصیلی 90ـ1389 بود. این پژوهش از نوع آزمایشی دو گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون است که 240دانش‌آموز پسر با نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و پس از اجرای اولیۀ سیاهۀ هراس اجتماعی، 30 نفر که دارای بالاترین نمره بودند، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 پسر) و گواه (15 پسر) قرار گرفتند . سیاهۀ هراس اجتماعی ( SPIN ) (کانور و همکاران، 2000) و پرسشنامۀ سلامت عمومی ( GHQ ) (گلدبرگ و هیلر، 1979) در پیش‌آزمون در مورد همۀ شرکت‌کنندگان اجرا شد. آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری عزت‌نفس در 13 جلسه یک و نیم‌ساعته، هفته‌ای دو بار به گروه آزمایشی آموزش داده شد. تحلیل آماری نشان داد، میانگین نمرات گروه آزمایش در اضطراب اجتماعی پس از دریافت آموزش گروهی عزت‌نفس، در مقایسه با میانگین نمرات پیش‌آزمون و در مقایسه با گروه گواه، کاهش معناداری داشته است (001/0> P ). همچنین، آزمون من ـ ویتنی تفاوت میانگین رتبه‌های دو گروه را در همۀ زیرمقیاس‌های سلامت روان بجز نشانه‌های جسمانی را در پس‌آزمون معنی‌دار نشان داد (05/0> P ). یافته‌های این مطالعه نشان داد که آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری عزت‌نفس می‌تواند به‌عنوان روشی معنی‌دار و مؤثر برای افزایش سلامت روان و کاهش اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Self-Esteem Group Training on Social Anxiety and Mental Health in Social Anxious Adolescent

نویسندگان [English]

  • MAHDI HASANVAND AMOUZADEH
  • MAHDI AGHILI
  • masomeh HASANVAND AMOUZADEH

چکیده [English]

  The purpose was to compare the effect of cognitive- behavioral self-esteem group training on social anxiety and mental health in second and third grades of socially anxious high school boys in the academic year of 2010–11 (1389-90s.c). The research method was experimental with two groups' prestest-posttest design that 240 students were selected via muflti- stage random sampling and then after the primary administration of SPIN, 30 students with the highest scores were selected and randomly assigned to an experimental (15 boys) and a control group (15 boys). The SPIN (Connor, Davidson, Churchill, Sherwood, Foa, 2000) and General Health Questionnaire (Goldberg & Hillier, 1979) were administered at the pre-and post-tests to all participants. In between the experimental group received cognitive-behavioral self-esteem group training through 13 one and a half hour session twice a week and the control group received no intervention. Statistical analysis revealed that the mean scores of social anxiety in experimental group decreased significantly after receiving self-esteem group training compared to their pre-test and to the control group (P < 0.001). Also, Mann-Whitney test showed significant differences between the two groups in the mean rankings of all subscales of mental health except somatic symptoms at the post-test (P < 0.05). The findings of this study revealed that cognitive-behavioral self-esteem group training can be considered as a significant and effective method in increasing mental health and reducing social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem training
  • social anxiety
  • mental health