نویسنده

چکیده

  هدف این پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترچت (UWES-9) (شوفلی و بیکر، 2003) در بخشی از جامعۀ ایران بود. روش این پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی بوده و جامعۀ آماری مطالعه نیز از همۀ دبیران زن و مرد شهر اردبیل در سال تحصیلی 91ـ90 تشکیل شده بود. اطلاعات مورد نیاز از 280 دبیر (142 زن و 138 مرد) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند، جمع‌آوری گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس‌ 9 سؤالی اشتیاق شغلی اوترچت (شوفلی و بیکر، 2003)، مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (1981) و مقیاس رضایت شغلی کورچیل، فورد و والکر (1976) استفاده شد. نتایج مربوط به پایایی نشان داد که ابعاد سه‌گانۀ انرژی، تعهد و جذب UWES-9 براساس آلفای کرونباخ از همسانی درونی برخوردار هستند. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا، همگرا و واگرا نیز مؤید روایی UWES-9 بود. یافته‏های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که در نسخۀ ایرانی UWES-9 ، همانند فرم اصلی سه عامل همبسته، ولی مجزای انرژی، تعهد و جذب آشکار می‌شود. با توجه به اطمینان حاصل از دقت اوترچت در سنجش اشتیاق شغلی، استفاده از آن در پژوهش‌های مربوط به اشتیاق شغلی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Iranian Version of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9)

نویسنده [English]

  • Nader Hajloo

چکیده [English]

  The aim of this study was to determine the psychometric properties of short form of Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) in part of the Iran society . Research method of this study was cross-sectional and correlational. The study population consisted of all female and male high school teachers of Ardabill in city in 2011-12 (1390-91 s.c . ). Data were collected from 280 teachers (142 females and 138 males ) that were selected by multistage cluster sampling . The Utrecht Work Engagement Scale-9 items , Maslach & Jackson (1981) burnout scale and Churchill , Ford & walker (1976) job satisfaction scale, were used for data collection. The results showed that the three energy , dedication and absorption dimensions of UWES-9 based on Cronbach's alpha coefficient have the internal consistency . Evaluations of content, convergent and divergent validates of UWES-9 was also confirmed the scales' validity. Results from exploratory and confirmatory factor analysis showed that in the Iranian version of UWES-9 , as in the original form appears the three related but distinct dimensions of energy , dedication and absorption. Based on this confidence about UWES-9 accuracy in work engagement assessment, its application in researches related to work engagement is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • work engagement
  • teachers
  • Ardabil