نویسندگان

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرتعدیلی ویژگی های شخصیت بر رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مرد قسمت تولید یکی از کارخانجات بزرگ خودروسازی به تعداد 4638 نفر می باشد که از میان آنان، تعداد 269 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده، انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه میل به بروز خشونت در محیط کار (مهداد ، طباخ عشقی، , مهدیزادگان ،1390)؛ پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده نیهوف و مورمن(1993) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو NEO-FFI (کوستا و مک کری، 1989)، بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون تعدیلی استفاده شد. یافته ها نشان دادند که برونگرایی، رابطه بین عدالت توزیعی ادراک شده با میل به بروز خشونت فیزیکی (05/0 ,P 05/0- =β) و کلامی (05/0 ,P 09/0- =β) و روانرنجوری، رابطه بین عدالت توزیعی ادراک شده با میل به بروز خشونت فیزیکی (05/0 ,P 09/0-=β) و کلامی (01/0 ,P 14/0- =β) را تعدیل نمودند. اما وظیفه شناسی، توافق جویی و تجربه پذیری نتوانستند رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار را تعدیل نمایند. بنابراین نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثر تعدیلی برونگرایی و روانرنجوری بر رابطه میان ادراک عدالت سازمانی و میل به بروز خشونت در محیط کار می باشد که می توان در فرآیند گزینش کارکنان، مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moderating Effects of Personality Characteristics on the Relationship between Perceived Organizational Justice' Dimensions and Work Place Violence Intension

نویسندگان [English]

  • Ali Mehdad
  • Somayeh Zakerin
  • Iran Mahdizadegan

چکیده [English]

  The purpose of this research was to study to moderating e ffects of personality characteristics on the r elationship between perceived organizational j ustice' dimensions and w ork place violence intension . The research method was descriptive-correlational and statistical population consisted of male employees of a big automotive industry, from among which 269 employees were selected via random sampling. In this research a set of questionnaires consisting of work place violence intension (Mehdad &et al, 2011), organizational justice ( Niehoff & Moorman, 1993) and NEO-FFI (Costa & Mccrae, 1989). Data were analyzed with the use of moderated regression analysis. The results showed that extraversion moderated the relationship between perceived distributive justice and physical ( = β -0/05 ,P ), and verbal ( = β -0/09 ,P ) violence intension and neuroticism moderated the relationship between perceived distributive justice with physical( = β -0/09 ,P ) and verbal ( = β -0/14 ,P ) violence intension . But conscientiousness, agreeableness and openness to experience could not moderate the relationship between perceived organizational justice' dimensions and work place violence intension . Consequently, this study confirms that, extraversion and neuroticism moderated the relationship between perceived organizational justice and work place violence intension . Therefore, based on these results, it is recommended that organizations consider personality characteristics in selection process of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work place violence
  • perceived organizational justice
  • personality characteristics