نویسندگان

خیابان دستغیب- انصار 1-پلاک 8

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه ی بین درک کارکنان از معنویت محیط کارو هوش معنوی انجام گرفت. این تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی – همبستگی است و به شیوه میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق نیروهای ستادی رسمی در پست های کارشناسی و بالاتر کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1391است که تعداد آنها 500 نفر گزارش گردید. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر محاسبه گردید و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های معنویت محیط کار رگو و کانها(2008)، هوش معنوی کینگ(2008) و تعهد سازمانی آلن و می یر(1997) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق به ترتیب 92/0، 94/0، 87/0 محاسبه گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ) 01/0 (p≤ . همچنین اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر این رابطه تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Organizational Commitment on the Relationship between Employees' Perceptions of Workplace Spirituality and Spiritual Intelligence in Isfahan Steel Company

نویسندگان [English]

  • maryam yazdani
  • Akbar Etebarian
  • Mehdi Abzari

چکیده [English]

  The purpose of this research was to study the moderating effect of organizational commitment on the relationship between employees' perceptions of workplace spirituality and spiritual intelligence. This practical research is a field survey and its nature is descriptive and correlative. The statistical population of this research is formal suort staff in expertise position and higher of the Isfahan steel factory in 2012 which are reported to be 500 persons. The number of samples was counted 217 persons using the table, and sampling was done randomly. The Rego & Cunha questionnaire was used to collect information for workplace spirituality, King questionnaire was used for spiritual intelligence and Allen &Meyer questionnaire was used for organizational commitment . The reliabilities of 3 questionnaires were calculated To be 0.92,0.94, 0.87. For data analysis, inferential statistics methods (pearson correlation, hierarchical multiple regression ) were used. The results of this research showed that there is a positive and significant correlation between employees' perceptions of workplace spirituality and spiritual intelligence (P < 0.01) Also The moderating effect of organizational commitment on the relationship between employees' perceptions of workplace spirituality and spiritual intelligence was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employees' perceptions of workplace spirituality
  • employees' perceptions of workplace spirituality
  • spiritual intelligence
  • Organizational Commitment
  • Isfahan steel company