نویسندگان

چکیده

  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 90-1389 که 317 نفر (220 مرد و 97 زن) از آنها با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس­های افکار اضطرابی (ولز، 1994)، تنظیم هیجانی (گراس و جان، 2003) و حساسیت اضطرابی (ریس و همکاران، 1986) بود. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد به عنوان یکی از مؤلفه­های تنظیم هیجانی بصورت منفی و معنادار و حساسیت اضطرابی بصورت مثبت و معنادار قادر به پیش­بینی اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان بودند (001/0> P ). نتایج این پژوهش بیانگر اینست که ارزیابی مجدد و حساسیت اضطرابی سازه­های روانشناختی مهم در پیش­بینی اضطراب اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Anxiety Sensitivity and Emotion Regulation in Prediction of Social Anxiety Disorder in Students

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi
  • Abdollah Ghasempour
  • Ebrahim Akbari
  • Reza Ilbaygi
  • Shahnaz Hassanzadeh

چکیده [English]

  The purpose of this research was to determine the role of anxiety sensitivity and emotion regulation in prediction of social anxiety disorder in students. In this descriptive correlation study, 317 students (220 men & 97 women) From all section of Mohaghegh Ardabili University all Sections during 2010-2011 ) 1389- 90.s.c ( were selected by available sampling method and filled the questionnaires of anxiety thoughts (Wells, 1994), emotion regulation (Gross and John, 2003) and anxiety sensitivity (Reiss et al, 1986). The results of analysis of regression showed that reappraisal as an emotional regulation component negatively and significantly and anxiety sensitivity positively and significantly predict social anxiety in students (P < 0 . 001). The findings indicated that reappraisal and anxiety sensitivity are important psychological components in prediction of social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety disorder
  • anxiety sensitivity
  • emotion regulation
  • reappraisal