نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ هوش‌هیجانی و سبک‌های هویت در زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و زنان عادی انجام گرفت. در یک پژوهش پس‌رویدادی 120 زن (60 نفر افسرده و 60 نفر عادی) از میان زنان مراجعه‌کننده به یک مرکز مشاوره در سال 1390 افسرده تشخیص داده شده بودند و همچنین دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (که به‌عنوان افسرده تشخیص داده نشده بودند) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس هوش هیجانی (بار-آن، 1997) و پرسشنامۀ گسترش‌یافتۀ سنجش عینی پایگاه هویت من (بنیون وآدامز، 1986) بود. تحلیل یافته‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و MANOVA نشان داد؛ بین زنان افسرده و عادی در سطوح هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0 P < ) و بین سبک هویت زنان افسرده و عادی نیز تفاوت معناداری مشاهده گردید (001/0 P < ). همچنین، بین هوش هیجانی و سبک هویت در زنان افسرده و عادی، به‌صورت جداگانه، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (001/0 P < ). این پژوهش حاکی از ارتباط و اهمیت هوش هیجانی و سبک هویت در تبیین افسردگی است که نتایج آن در برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مقایسه هوش هیØ‌انی و سبک‌های هویت در زنان مبتلا به افسردگی اساسی و زنان عادی

نویسندگان [English]

  • homa askarian moghadan zanjani
  • Friborze Bagheri
  • Mojtaba Jazayeri
  • Mohammad Torkaman
  • Hamid Amiri

چکیده [English]

  This study compared emotional intelligence and identity styles of women with major depression disorder and normal women. Therefore 60 women who were diagnosed as major depression were selected from clients of a consultancy center in 2011 (1390s.c.) and also 60 female students of "Islamic Azad University, science and research branch of Tehran" who were not so diagnosed were conveniently selected. Measurement tools consisted of Emotional Intelligence Scale (Bar-On, 1997) and Extended Objective Measure of Ego Identity Status (Bennion & Adams, 1986). Results of Pearson correlation coefficient and MANOVA showed significant differences between depressed and normal women in the levels of emotional intelligence (P < 0.001) and identity styles (P < 0.001). Also, the relationship between emotional intelligence and identity status of each group, separately was significant (P < 0.001). This study suggests the importance and significance of the relationship between emotional intelligence and identity style in explaining depression. The results may be used in prevention and treatment programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Identity
  • Depression