نویسندگان

تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 43

چکیده

  هدف این پژوهش مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی و افراد عادی بود. این پژوهش، مطالعه توصیفی ـ پس‌رویدادی است. از مجرمان جنسی مرد بالای 18 سال شهر تهران که در سال 1388 در زندان‌های رجایی‌شهر و قزل‌حصار به‌سر می‌بردند، 45 مجرم جنسی به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. 45 فرد همتا با این گروه براساس متغیرهای سن، تأهل، سطح تحصیلات و شغل برای گروه گواه انتخاب شدند. از پرسشنامۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیۀ SQ-SF (یانگ، اسمیت و همکاران، 1995) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل تمایزی گام به‌گام نشان داد که چهار طرحوارۀ رهاشدگی، بی‌اعتمادی، وابستگی و آسیب‌پذیری به ترتیب از بیشترین به کمترین توانایی پیش‌بینی عضویت افراد در گروههای مجرم‌ جنسی و غیرمجرم را دارند (001/0 P< ). با استفاده از طرحواره‌های رهاشدگی، بی‌اعتمادی، وابستگی و آسیب‌پذیری می‌توان افراد مجرم جنسی و غیرمجرم را از هم تشخیص داد. بنابراین درمان‌های شناختی ‌ـ رفتاری مجرمان جنسی باید علاوه بر افکار خودآیند منفی، باورهای بنیادین اولیه را نیز مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of schemas in sex offenders and non-offenders

چکیده [English]

  The purpose of this study was to compare early maladaptive schemas in sex offenders and non-offenders.The present study is a descriptive-post hoc study. From male sex offenders over 18 years old in Rajayee Shahr and Qezelhesar prisons in 2009 (1388s.c.), 45 sex offenders as were selected. 45 non - offenders as control group were also matched with them in terms of their age, marriage status, education and job Early Maladaptive Schema questionnaire - short form SQ-SF (Young, Smith et al.,1995) was applied to collect the data. Stepwise discriminant analysis showed that the four schemas of abandonment, mistrust, dependence and vulnerability, respectly from the most to the least, could predict sex offenses. Abandonment, instability, mistrust, dependence Incompetence and vulnerability play a principle role in identifying the difference between sex offenders and no offenders (P<0.001). So, cognitive-behavioral therapies on sex offenders should emphasize on both automatic thoughts and early maladaptive schemas

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • sex offenders
  • non-offenders
  • stepwise discriminant analysis