نویسندگان

چکیده

  هدف از این پژوهش ، تعیین تاثیر آموزش مهارتهای والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوجوان بود.روش مطالعه نیمه‌تجربی، به صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون با 4 گروه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دخترانه شهرستان بروجن در سال تحصیلی 89-1388 و نمونه تحقیق 60 دانش‌آموز دختر بودکه به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند و در چهارگروه‌ 15 نفری آموزش والیبال مبتنی بر رویکرد حل‌مساله ، آموزش والیبال، آموزش حل مساله، و کنترل قرار گرفتند. پس از شرکت در پیش آزمون خودکارآمدی، افراد گروه‌های مداخله در یک برنامه آموزشی 90 دقیقه‌ای به مدت 10 جلسه شرکت کردند. اطلاعات با پرسشنامه خودکارآمدی (شرر،1982) جمع آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد بین تاثیر آموزش والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوجوان در 4 گروه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0> P و 89/25=(54و3) F ) . به طور کلی، نتایج نشان داد برنامه ترکیبی، موجب بهبود بیشتر خودکارآمدی دانش‌آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تاثیر آموزش مهارتهای والیبال و حل مساله بر خودکارآمدی دختران نوØ‌وان

نویسندگان [English]

  • Akram kavyani
  • Behrooz Abdoli
  • ali zadmohammadi

چکیده [English]

  The purpose of this research was to determine the effect of volleyball skills training and problem solving on adolescent girls self-efficacy. The research method was semi-experimental and conducted in as pre-test and post-test with four experimental groups.The research statistical population consisted of all first grade students of Broujen high schools in the academic year of 2009-2010(1388-89s.c.). The research sample included 60 junior high school students who were chosen by two-stage sampling and were assigned to four groups(n=15) of teaching volleyball based on problem solving technique, teaching volleyball, teaching problem solving, and control. After taking self-efficacy pre- test, the students of interventional groups took part in 90-minutes training program for 10 sessions. Data were gathered by Self-efficacy Scale(Sherer ,1982) . Analysis of covariance(ANCOVA), analysis of variance(ANOVA) and Tukey post hoc tests were used to analyze the data . Results indicated that there were significant differences in the effect of teaching volleyball and problem solving on adolescent girls self efficacy between the four groups(F (3,54) =25.89, p=0.001). Generally, the results reveal that the mixed program caused further improvement of students self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • volleyball skills
  • Training
  • pr‌oblem s‌olving
  • Self-efficacy
  • Adolescent girls