نویسندگان

چکیده

    هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و ادراک عدالت سازمانی با از خود بیگانگی شغلی بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان یک واحد صنعتی بزرگ بود که از میان آنان 349 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه های ویژگی‌های شغلی (هاکمن و اولدهام، 1976) ، عدالت سازمانی ادراک شده( نیهوف و مورمن، 3 199 ) و از خود بیگانگی شغلی ( بوئر،2001) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که ادراک عدالت ارتباطی ( p≤0.01 ، 170 / 0- = β ) از میان ابعاد عدالت و بازخورد ( 12P≤0.05'> ، 051 / 0 = β ) از میان ویژگی های شغلی پیش بینی کننده معنادار از خود بیگانگی شغلی هستند . در نتیجه می توان خودبیگانگی شغلی را تابعی از عدالت ارتباطی ادراک شده و بازخورد دانست.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Job Characteristiscs and Organizational Justice Dimensions with Job Alienation

نویسندگان [English]

  • Leila Sharafi
  • Ali Mehdad
  • Amin Fazel

چکیده [English]

  The main purpose of this study was to study the relationship between job characteristics and perceived organizational justice with job alienation. Research method was descriptive correlational and the statistical population included all employees of a large industrial factory, from whom 349 persons, were selected via stratified random sampling selection. In this research a set of questionnaires consisting of Job Characteristics (Hackman and Oldham, 1976), perceived organizational justice (Neihoff, Moorman, 1993) and Job Alienation (Boeree, 2001) was used. Data were analyzed with use of multiple regression analysis and the results showed that the perceived relational justice ( β 170 . 0- =, p≤0.01) and feedback ( β= 0.051 12P≤0.05'> ) were able significantly to predict job alienation.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Characteristics
  • perceived distributive justice
  • perceived procedural justice
  • perceived relational justice
  • Job alienation