نویسندگان

چکیده

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دینداری وحمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در میان دانشجویان بود. نوع پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات که در سال 1391 بودند، تشکیل می داد. به این منظور 193 نفر از دانشجویان دختر و پسر( 107 دختر و 86 پسر) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. پس از پرسشنامه های ناقص، شامل 151 دانشجو شد(66 پسر و 85 دختر) بدست آمد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های دینداری (آذربایجانی،1382)، حمایت اجتماعی (اسمیت و همکاران،1988) و رضایت از زندگی (دینرو همکاران،1990) بود. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره با روش ورود و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری دارد(01/0 > P ) دینداری نیز با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0> p ) . حمایت اجتماعی پیش بینی کننده ای قوی، نسبت به دینداری، از رضایت از زندگی در دانشجویان بود. با توجه به یافته ها می توان بیان داشت که حمایت اجتماعی می تواند نقش مهمی در رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Religiousness and Social Support with Life Satisfaction among University Students

نویسندگان [English]

  • Behjat Parpoochi
  • Majid Ahmadi
  • Faramarz Sohrabi

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship of religiousness and social support with life satisfaction among university students. The type of research was correlation the statistical population      consisted of all humanities college students in Tehran's Azad University, Science and Research Unit,in the spring of 2012(1391s.c.). To this end, 193 of female and male students (107 girls & 86 boys) were selected through random cluster sampling. After eliminating the  incomplete questionnaires, the sample consisted students of 151(66 boys and 85girls). Data collection tools were Religiousness Questionnaire ( Azarbayjanee Questionnaire ,2003), the Social Support Questionnaire ( Smith and et al., 1988), and Life Satisfaction ( Diner & et al., 1990).   The results of  multiple regression analysis ,by the method of Enter and stepwise regression,  revealed that social support had a positive effect on life satisfaction (p < 0.01) and  religiousness had a positive effect  on life satisfaction (p < 0.01).  Social support was a stronger predictor of religiousness regarding life satisfaction among university students. Based on the findings, it can be said that social support can play an important role in life satisfaction of university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • social support
  • religiousness